•  DT725, Thôn 4,  xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng
  •  (+84) 855 255 188
  vietnamcoffeefarm@gmail.com
  •   vietnamcoffeefarm.com
  Giờ làm việc:
  • Thứ 2 : 08:00 to 16:30
  • Thứ 3 : 08:00 to 16:30
  • Thứ 4 : 08:00 to 16:30
  • Thứ 5 : 08:00 to 16:30
  • Thứ 6 : 08:00 to 16:30